Vishakha Committee

महिला तक्रार निवारण समिति

1. श्रीमती शकुंतलाताई पाटील अध्यक्षा
2. श्रीमती अर्चनाताई निमसे उपाध्यक्ष
3. श्री.नितीन पाटील -आमंत्रित
4. प्रा. डॉ. आर. जी. अंभोरे  सचिव
5. अड.विशाल कदम   सदस्य
6. श्रीमती छाया देशमुख सदस्य
7. श्रीमती योगीता मते – सदस्य